FIO 2012 - „Wykwalifikowany strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa w powiecie niżańskim”

Drukuj

Od sierpnia do grudnia 2012 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” realizowała projekt pod nazwą „Wykwalifikowany strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa w powiecie niżańskim”. Projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a jego wartość wyniosła 39 710,00 zł. W ramach zrealizowanego projektu nasze Stowarzyszenie zorganizowało cykl szkoleń dla wybranych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu siedmiu gmin powiatu niżańskiego. Projekt zakładał realizację czterech modułów szkoleniowych. Pierwszy moduł to 16 godzinny kurs płetwonurka (w tym 8 godzin zajęć teoretycznych oraz po 8 godzin zajęć praktycznych dla każdego uczestnika, łącznie 128 godzin) dla 15 – osobowej grupy strażaków ochotników.
Uczestnicy kursu zdobyli uprawnienia płetwonurka na poziomie podstawowym poszerzone o zagadnienia prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach wodnych, a w szczególności działań ratowniczych związanych bezpośrednio z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, działań poszukiwawczo wydobywczych i prowadzenia ewakuacji osób podczas akcji powodziowych. Drugi moduł to 64 godzinny kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 15 członków OSP. Uczestnicy kursu zostali przygotowani do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego, a w szczególności do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia w miejscu zdarzenia. Wiedza nabyta przez osoby uczestniczące w kursie została potwierdzona egzaminem. Strażacy ochotnicy, po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymali certyfikaty i tytuł Ratownika, honorowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Kolejnymi działaniami było zorganizowanie i przeprowadzenia dwóch 6 - cio godzinnych szkoleń z zakresu wolontariatu oraz podstaw zarządzania jednostką OSP. Celem szkoleń było promowanie idei wolontariatu oraz podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli OSP z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania jednostką OSP, podstaw księgowości, pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową, a także podstawowych zagadnień prawnych związanych z działalnością i funkcjonowaniem jednostki OSP.